CZ

Vítejte na stránkách aagroupcz.

Věříme, že už o nás něco málo víte!

Jsme výtvarná skupina aagroup z české republiky,  která chce na těchto stránkách prezentovat naši  tvorbu a nebojíme se ji nazvat tvorbou  uměleckou.

Základním materiálem se pro nás stala kvalitní hovězí kůže, kterou lze s trochou zručnosti a schopnosti vnímat její možnosti zpracování, proměnit na umělecké dílo.

Odhodlali jsme se  povýšit tento materiál z jeho užitné funkce (zakázková výroba obalů na nože, zbraně, dláta aj.) na funkci estetickou ( zakázková výroba opasků se zlatými a stříbrnými sponami) a vytváření kožených obrazů na vaše přání.

Vrcholem naší práce s kůží se staly kožené plastiky, kterým se věnujeme již několik let. Při jejich výrobě pracujeme s tradičními nástroji  a volíme starou technologii zpracování koženého reliéfu. Tuto prastarou technologii zpracování kůže používali vazači knih již před několika staletími. Tak lze kopírovat i velmi jemné struktury a vytvářet různé motivy. Kůži je možno ponechat v její přírodní podobě nebo vytvářet různobarevná spektra  a  patinaci kůže korespondující s motivem plastiky. Obrazy  jsou velmi příjemné na dotek, a přitom dostatečně odolné proti případnému poničení.

Už naše samotná zvědavost „ osahat“ všechna díla, nás přivedla na myšlenku představit plastiky nejen široké veřejnosti, ale také lidem slabozrakým a nevidomým. Bezprostřednost přijetí obrazů takto postiženými dětmi a jejich pedagogy z Brna, nás naplnila nadějí, že tento projekt můžeme zrealizovat. Setkání s brněnskými dětmi bylo pro nás největším a nejdůležitějším momentem a velkou inspirací naší tvůrčí cesty. Při hmatovém prozkoumávání kožených plastik si děti vedly velmi dobře. Museli jsme mít  však na paměti zcela odlišné vnímání výtvarného umění nevidomými. Konkrétně to znamenalo přizpůsobit původní nápady možnostem takto handicapovaných lidí  ( např. jednoduchost motivů, umístění obrazů  pod úroveň očí apod.)

S Brněnskou školou pro zrakově postižené úzce spolupracujeme. Vyústěním této spolupráce byla výstava našich děl v prostorách školy. Výstava byla pojata naučně, především pro děti, ale na své si jistě přišly i dospělí návštěvníci. Poděkování patří hlavně ředitelce, pedagogům a v neposlední řadě dětem.

Při prodeji každého díla odevzdáme finanční příspěvek 15% škole na zkvalitnění výuky nevidomých dětí.

Je pro nás přínosem, že ohlasy na tuto akci byly velmi příznivé. O přesných termínech a místech konání dalších výstav vás budeme informovat na naší  internetové adrese www.aagroup.cz

Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo posunout hranice vnímání výtvarného umění, neboť při návštěvě naší výstavy je třeba zapojit nejen zrak, ale i hmat a sluch ( některá díla jsou ozvučena ).

Vaše případné připomínky, nápady a objednávky zasílejte na  Info@aagroup.cz

S pozdravem tým aagroupcz
EN

Welcome on aagroup website.

We believe that you may hear about us!

We are art group from Czech Republic. We want to present here our work, which we are not afraid to specify as an art.
The basic material for us become cowhide which can be with the little bit of craftsmanship turn into the art.

We decided to upgrade this material from its utility function (job-order manufacture of covers for knifes, weapons, chisels etc. ) to esthetic function  (job-order manufacture of bells with gold and silver buckles ) and making a leather pictures by customer request.

The top of our work with leather became leather plastics, which we have been devoting for a few years. We are working with traditional tools and using old technology of processing of the leather relief. This ancient technology of processing was used by binders a long time ago. This method allows copy of very soft structures and creates different motives. The leather can be kept in its natural form or make varicolored spectrums or patina of leather. The pictures are very comfortable for touch and that enough resistant against destruction.

The possibility to touch our all artworks, bring us to an idea that plastics can be also used by sightless people.

Warm acceptance from sightless kids and pedagogies from Brno filed us with hope and energy to realize this project. The biggest motivation for us was meeting with sightless kids, which was strong emotional experience. Kids very fast star to orientate in plastic pictures. We had to keep in mind that sightless people have a different perception and feeling of the art. It meant for us that we must transform original idea to new forms accessible to sightless people (for example. the simplicity of motives, location pictures below level of eyes)

We closely cooperate with the school for sightless kids in Brno. The exhibition of our artworks in this school was the high point of our cooperation. This exhibition was aimed mostly for the kids but there were a lot of things that grown up and adults visitors may appreciate. Our thanks go to directress, pedagogies and mainly children. 15 percent of the picture price goes to straight to school for sightless kids to help them buy a new equipment. This exposition gave us positive feedback from public and media.

For more information of future expositions look on our web site www.aagroup.cz

We want to create an art that is accessible for all people without any limitation.  Our art can be watched, touched and sometimes heard. Some pictures are accompanied with sound representing content of picture.

Your suggestions, ideas and orders send to Info@aagroup.cz

With kind regards

Team of aagroup
ES

Bienvenidos al Web site de aagroup

Creamos que usted puede oír sobre nosotros!

Somos un grupo del arte de la Republica Checa. Queremos presentar nuestro trabajo aquí, cuál no tenemos miedo de especificar como arte.

La vaqueta se convierte en el material básico para nosotros. Cuál puede estar con el pequeno pedacito de habilidad cambia en el arte.

Decidíamos aumentar este material de su función general ( fabricación unitaria de cubiertas para los cuchillos, armas, cinceles etc. ) a la función estética (fabricación unitaria de cinturones con las hebillas del oro y de la plata ) y haciendo cuadros de un cuero por la petición del cliente.

La cumbre de nuestro trabajo con cuero se convirtió en plásticos de cuero, cuál hemos dedicado por algunos anos. Estamos trabajando con las herramientas tradicionales y estamos utilizando vieja tecnología de procesamiento un relieve de cuero. Los empastadores usaron esta tecnología hace mucho tiempo. Este método permite la copia de estructuras muy suaves y crea diversos motivos. El cuero se puede mantener su forma natural o haga los espectros del variados colores y la pátina del cuero. Los cuadros son muy cómodos para el tacto y bastantes resistentes contra la destrucción.

La posibilidad para tocar nuestras todas las ilustraciones, tráiganos una idea que los plásticos se pueden también utilizar por la gente invidente.

Aceptación efusivo de ninos invidentes y de pedagogías de Brno nos ha llenado con esperanza y energía de realizar este proyecto. Un encuentro con ninos invidentes fue experiencia emocional muy fuerte y también gran motivación para nosotros.  Los ninos se orientaron en cuadros plásticos muy rápidamente. Tuvimos que tener en la mente que esta gente invidente tiene una diversa percepción y  sensación del arte. Significó para nosotros que debemos transformar idea original a las nuevas formas accesibles a la gente invidente ( por ejemplo, la simplicidad de motivos, la ubicación de los cuadros debajo del nivel de los ojos )

Cooperamos de cerca con la escuela para los ninos invidentes en Brno. La exposición de nuestras artes en esta escuela fue el punto principal de nuestra cooperación. Esta exposición estuvo dirigida sobre todo para los ninos pero había muchas cosas que adultos visitantes pueden apreciar. Nuestras gracias van a la directora, a las pedagogias y principalmente a los ninos, 15 por ciento del precio de  cuadro va a la escuela. Los ninos invidetes pueden comprar un nuevo equipo. Esta exposición nos dio la reacción positiva del público y de los medios.

Para más información de las exposiciones futuras mire en nuestro Web site www.aagroup.cz

Queremos crear un arte que sea accesible para toda la gente sin ninguna limitación.

Nuestro arte puede ser mirado, ser tocado y ser oído a veces. Algunos cuadros se acompanan con el contenido de representación el tono del cuadro

Sus sugerencias, ideas y órdenes envían a Info@aagroup.cz

Le saluda atentamente

Aagroup
www.aagroup.cz , mail: info@aagroup.cz

cp